Skip to main content

ค่านิยมและหลักจริยธรรมของซิเคียวริทัส

ค่านิยมของซิเคียวริทัสคือรากฐานของการดำเนินงานของเรา

ค่านิยมของเรามีใจความสั้นๆสามคำคือ ซื่อสัตย์ ระวังภัย มีน้ำใจ โดยวัฒนธรรมองค์กรของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมนี้ ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินงานของเรา

ซื่อสัตย์

พนักงานของซิเคียวริทัสมีความซื่อสัตย์ ดังนั้นเราจึงไว้วางใจให้พนักงานทำงานโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแล เพื่อปกป้องบุคคลากร ทรัพย์สิน และสถานที่ของลูกค้าของเรา ซิเคียวริทัสจำกัดในด้านความซื่อสัตย์ของพนักงาน ซึ่งยังรวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย การรายงานความไม่เหมาะสม และการไม่ปิดบังข้อมูล

ระวังภัย

การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพนั้นต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึง ทั้งการพิสูจน์ได้ด้วยตา การรับฟัง และการประเมินกิจกรรมทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้เชี่ยวชาญของเราได้พัฒนาสัญชาตญาณที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตื่นตัวต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและทำการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่หรือเกิดขึ้นในสถานที่ของลูกค้าของเรา

มีน้ำใจ

ความมีน้ำใจช่วยเหลือเป็นเรื่องที่พนักงานของเราพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือบุคคลากรของลูกค้า ผู้เยี่ยมชมและ/ หรือผู้มาติดต่อของลูกค้าภายในบริบทของงานที่ได้รับมอบหมาย

 

หากธุรกิจของคุณมีค่านิยมคล้ายกับเรา?

ติดต่อเรา

An error has occurred while getting captcha image