Skip to main content

อัพเดตจากซิเคียวริทัสประเทศไทย

อัปเดตเกี่ยวกับซิเคียวริทัสประเทศไทย

  • อัพเดตสถานการณ์ Covid -19

    ซิเคียวริทัส ประเทศไทยนำเสนอระบบการตรวจคัดกรองการควบคุมการเข้าถึง COVID-19 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสถานการณ์วิกฤตนี้โดยเฉพาะ ระบบการคัดกรองและควบคุมการเข้าถึงของซิเคียวริทัสนั้นมีตั้งแต่การวางแผน การคัดกรองเพื่อการพิจารณา โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกันทั้งในด้านปฏิบัติการและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง