Skip to main content

โรงแรมและการท่องเที่ยว

จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับแขกและพนักงานของคุณ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของซิเคียวริทัสในส่วนโรงแรมและรีสอร์ท

  • เน้นการบริการลูกค้า
  • การยับยั้งอาชญากรรม
  • การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทันที
  • เป็นหน้าเป็นตาให้แบรนด์ของคุณและของเรา

ความประทับใจแรกคือสิ่งสำคัญ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรา คือบุคคลที่เป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่แขกหรือผู้มาติดต่อในโรงแรมและรีสอร์ทของลูกค้าเราพบเจอ

ในขณะที่เข้าพักที่โรงแรมหรือรีสอร์ท โดยส่วนมากแขกของโรงแรมจะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรามากกว่าพนักงานของโรงแรม

มีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ความคิดเห็นเชิงบวกมากกว่า 50% ที่แสดงไว้ในโรงแรมและรีสอร์ทของลูกค้าเรา เน้นย้ำและชมเชยเจ้าหน้าที่ของซิเคียวริทัสประจำหน่วยงานนั้น

โซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง

Securitas Belgium - Contact

แจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจการรักษาความปลอดภัยสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทของซิเคียวริทัส

ติดต่อเรา

An error has occurred while getting captcha image