Skip to main content

การก่อสร้าง

คุณสร้าง จากนั้นให้ซิเคียวริทัสปกป้องดูแล

การก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างมีความท้าทายด้านความปลอดภัยที่แตกต่างออกไป โดยมีวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมารายย่อย และอุปกรณ์ก่อสร้างที่ผ่านเข้าออกอย่างต่อเนื่อง   ซิเคียวริทัส รับมือกับความท้าทายนี้ด้วยการพัฒนาระบบโซลูชั่นความปลอดภัยแบบแบ่งเป็นระยะเวลาและปรับแต่งได้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหายไป หรือให้แน่ใจว่าการก่อสร้างจะไม่ล่าช้าเนื่องจากเหตุความเสียหายหรือการโจรกรรม

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

เจ้าหน้าที่ของ ซิเคียวริทัส จะดูแลให้สถานที่ก่อสร้างเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากอุบัติเหตุ

 

โซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซิเคียวริทัส หรือบริการรักษาความปลอดภัยของเรา

ติดต่อเรา

An error has occurred while getting captcha image