Skip to main content

บริการพนักงานต้อนรับ

การรวมพนักงานต้อนรับและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าด้วยกัน

บริการพนักงานต้อนรับ Securitas

พนักงานต้อนรับของ ซิเคียวริทัส ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ ให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและรายงานต่อทีมช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต่อวัตถุ สิ่งของ หรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผู้ท่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกค้า โดยทันที

  • คัดกรองบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดำเนินการเข้าพื้นที่ได้v
  • ต้อนรับบุคคลดังกล่าวอย่างเป็นมิตร
  • ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการ

ระบบโซลูชั่นที่เลือกได้ตามความต้องการ

แจ้งให้เราทราบหากคุณสนใจบริการพนักงานต้อนรับของเรา

ติดต่อเรา

An error has occurred while getting captcha image