โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

การสร้างสถานที่หลบภัยในการเรียนรู้

โรงเรียนส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเปิดซึ่งมีผู้คนขวักไขว่ (และยานพาหนะ) ผ่านไป-มาตลอดเวลา เนื่องจากปริมาณนักเรียนจำนวนมากในอายุที่ต่างกันตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจึงมีความแตกต่างกันซึ่งทำให้ต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยแบบยืดหยุ่นและสามารถพึ่งพาได้อย่างมากหากเกิดเหตุ

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งแบบที่สามารถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่ต้องได้รับการป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียน-นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้ซื้อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอัตโนมัติ ขอบเขตของภัยคุกคามจากการขีดเขียนกำแพงจนถึงการทำลายทรัพย์สินของสถานศึกษาและการใช้ยาเสพติด การไม่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองและความเป็นไปได้ในการเกิดการเรียกค่าไถ่ การทำร้ายร่างกายหรือเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งต้องเร่งแก้ไขให้น้อยลงโดยการใช้แผนงานการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ซิเคียวริทัสเข้าใจถึงภัยคุกคามหลายๆ ด้านจากประสบการณ์ของเราจึงสามารถให้รายละเอียดในการเตรียมโปรแกรมสำเร็จในการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิเคียวริทัส ประเทศไทย

กรุณาติดต่อเราหากท่านสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของซิเคียวริทัส