จดหมายข่าวสำหรับพนักงาน

5 กันยายน 2558

ซิเคียวริทัส ประเทศไทยจัดทำจดหมายข่าวรายเดือนสำหรับพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และเพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทได้ทราบถึงเหตุการณ์สถานการณ์ของบริษัท

แจ้งให้เราทราบหากท่านมีคำถามหรือสนใจอุปกรณ์-สินค้าที่เราได้กล่าวถึงในจดหมายข่าวของเรา หรือหากท่านมีความสนใจที่จะรับจดหมายข่าวจากเรา

จดหมายข่าวสำหรับพนักงาน

เอกสารที่มีจำหน่าย