หน้าที่รับผิดชอบของเรา

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบเป็นธุรกิจที่ดี

ซิเคียวริทัสมีความพยายามที่จะเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสังคม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและปัญหาสิ่งแวดล้อม ในการทำงานของเรา เรามักจะมองหาวิธีการในการปรับปรุงและจัดการงานให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ แง่มุมสำหรับการปฏิงานของเราที่อาจส่งผลกระทบกับผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อมที่เราดูแล การให้บริการของเราทำให้เรามีพลังที่ยิ่งใหญ่ในการสนับสนุนกระแสบวกต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราถนัด และเราสามารถควบคุมได้

ซิเคียวริทัสได้จัดทำนโยบายสนับสนุนโดยละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และนโยบายการปล่อยไอเสียของยานพาหนะที่มีการทำการซื้อหรือเช่าโดยซิเคียวริทัส กรณีที่ได้รับการรายงานเรื่องการไม่ปฏิบัติตามความเชื่อหลักและจริยธรรมของบริษัท ไม่ว่าจะได้รับแจ้งจากช่องทางไหนก็ตามการร้องเรียนเหล่านี้จะได้รับการสืบสวนและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจง นอกจากนี้ซิเคียวริทัสยังได้ส่งรายงานตามแนวทางเส้นทางความยั่งยืน (ฉบับ GRI) อีกด้วย ท่านสามารถดูรายงานฉบับล่าสุดได้ในเว็บไซต์ซิเคียวริทัสกรุ๊ป คลิ๊กที่นี้   

หลักความเชื่อและจริยธรรมของซิเคียวริทัส

หลักความเชื่อและจริยธรรมของซิเคียวริทัสเป็นเอกสารแนวทางที่ใช้เพื่อการปฏิบัติงานและช่วยสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ว่าซิเคียวริทัสทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรมในมาตรฐานสูง ซิเคียวริทัสมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และโปร่งใสโดยเรามีการพูดคุยกับผู้ถือหุ้นของเราอย่างต่อเนื่อง จากลูกค้าถึงซัพพลายเออร์และผู้ตัดสินใจทางการเมือง

ระบบการรายงานสำหรับพนักงาน

เราพึ่งพาพนักงานของเราในการช่วยเหลือบริษัทสำหรับการแจ้งข่าวหากมีสถานการณ์ที่คุกคามต่อความเชื่อหลัก จริยธรรม และชื่อเสียงของบริษัท เมื่อมีการรายงานจากพนักงานเกี่ยวกับเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฏและข้อพึงกระทำ พนักงานผู้แจ้งข่าวจะแจ้งข้อมูลที่จำเป็นต่อการรักษาสถานการณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นให้แก่เรา

ศูนย์รับแจ้งรายงานความซื่อสัตย์ของซิเคียวริทัสเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกๆ วัน เราสนับสนุนให้พนักงานของเรารายงานเรื่องที่พวกเขาสงสัยต่อหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายกฏหมายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายกฏหมายส่วนภูมิภาค หรือฝ่ายประเมินความเสี่ยง เราจัดเตรียมช่องทางเพิ่มเติมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานของเราสามารถพูดในสิ่งที่พวกเขาเป็นกังวลได้

รู้จักซิเคียวริทัสให้มากขึ้น ตามหัวข้อดังนี้

  • ประวัติความเป็นมา
  • ค่านิยมหลักในการปฏิบัติงาน
  • ความรับผิดชอบ
  • ซิเคียวริทัสกรุ๊ป
  • ซิเคียวริทัสในประเทศไทย
*
*
*
*