มาริกา จิตเจริญ

คุณมาริกามีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลมากว่า 14 ปี คุณมาริกาเริ่มทำงานกับซิเคียวริทัสตั้งแต่ปี 2003 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบของคุณมาริกาคือดูแลพนักงานทั้งหมดของซิเคียวริทัส โดยทำให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการการทำงานของบริษัทและดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานของประเทศไทย ก่อนที่จะมาทำงานกับซิเคียวริทัส คุณมาริกดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลให้แก่ธุรกิจโรงแรมเป็นเวลา 2 ปี

คุณมาริกาจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร (M.B.A.) จากมหาวิทยาลัยบูรพาและปริญญาตรีด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลจากวิทยาลัยราชภัฎ ราชนครินทร์